دوشنبه، 31 شهریور 1399

واحد بیمه و خدمات اجتماعی

مدارک لازم جهت صدور، تمدید یا تعویض دفترچه های بیمه:


 صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی کارکنان رسمی و افراد تحت تکفل آنان

1- تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و همسر

2- تصویر کارت ملی سرپرست و همسر

3- تصویر کارت ملی وکپی صفحه اول شناسنامه فرزندان و صفحه دوم فرزندان بالای 15 سال

4- گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور بالای 20 سال

5- آخرین فیش حقوقی سرپرست و تصویر حکم رسمی آزمایشی مستخدم

6- یک قطعه عکس برای هر بیمه شده


 تعویض و تمدید دفترچه بیمه خدمات درمانی:

1- تصویر صفحه اول شناسنامه بیمه شده اصلی و همسر

2- اصل دفترچه قدیمی

3- کپی صفحه اول و دوم شناسنامه فرزندان بالای 18 سال

4- گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور بالای 18 سال

5- 3000 تومان جهت صدور دفترچه جدید

 صدور دفترچه بیمه تأمین اجتماعی برای کارکنان پیمانی و قراردادی

1- تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و همسر.

2- تصویر کارت ملی سرپرست و همسر

3- تصویر کارت ملی وکپی صفحه اول شناسنامه فرزندان و صفحه دوم فرزندان بالای 15 سال.

4-گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان پسر بالای 20 سال.


 تعویض و تمدید دفترچه بیمه تامین اجتماعی:

1- اصل دفترچه قدیمی

2- اصل شناسنامه فرزندان دختر بالای 15 سال و فرزندان پسر بالای 18 سال

3- گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان پسر بالای 18 سال
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.