دوشنبه، 31 شهریور 1399

واحد انبار

 

 مديريت و نظارت بر مجموعه انبارها.
 صدور رسيد انبار مقداري و ريالي.
 پاسخ به درخواست واحدها مبنی بر کاغذ A4 ، کاغذ آرم دار، قند و چای.

 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.