دوشنبه، 31 شهریور 1399

واحد تدارکات

خرید کلیه واحدهای تحت پوشش تدارکات که به طور منظم همه روزه انجام میگردد و همچنین تنظیم سند، تهیه قبوض انبار و رسید تنظیم اسناد به امور مالی برعهده این واحد می باشد.


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.