دوشنبه، 31 شهریور 1399

 اهداف، مأموریت ها و شرح وظایف
 


      استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی، ارتقاء گروه، احتساب سابقه، انتصاب، احکام افزایش سالانه، مکاتبات با وزارت متبوع، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر سازمانها حسب نیاز

      اجرای دقیق آئین نامه های استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

      انجام امور مربوط به عضويت داوطلبان استفاده از طرح خدمت دوره ضرورت در دانشگاه بر اساس مقررات و آئين نامه هاي موضوعه

      صدور انواع احكام كارگزيني اعضاي غیرهيات علمي شامل احكام استخدامي، ترفيع، ضريب حقوق، ماموريت تحصيلي، فرصت مطالعاتي، مرخصي بدون حقوق، تغيير عائله مندي و ارتقاء مرتبه

      اجراي دقيق طرح طبقه بندي مشاغل باهمكاري واحدهاي ذيربط

      برنامه ريزي در امر ترفيعات و تغيير گروه شغلي كاركنان غيرآموزشي

      دريافت اطلاعات و مدارك كاركنان و بايگاني دستي و الكترونيكي آنها

 

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.