دوشنبه، 31 شهریور 1399

مرکز اسناد

 مسئول بایگانی

علیرضا گرجی


تلفن : 2090
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.