دوشنبه، 31 شهریور 1399

واحد حضور و غیاب

کنترل دستگاههای حضور و غیاب گزارش گیری از دستگاهها و محاسبه ساعت حضور، تأخیر در ورود و تعجیل در خروج، تهیه گزارشات مربوط به اضافه کاری و محاسبه ساعت اضافه کاری کارکنان و اعلام به امور مالی، احتساب مرخصی های ساعتی و روزانه، بدون حقوق، استعلاجی، مأموریت نیم روز.

 انواع مرخصي (غیر هیات علمی)


استحقاقي:

به ازاء هر 8 ساعت مرخصي ساعتي يك روز مرخصي روزانه كسر مي شود.
مرخصي هاي ساعتي بيش از3ساعت در روز به عنوان مرخصي روزانه تلقي خواهد شد.
مرخصي كمتر از يكروز جزو مرخصي استحقاقي منظور مي شود و حداكثر مدت مرخصي موضوع اين ماده از دوازده روز در يكسال تقويمي تجاوز نخواهد كرد.(ميزان مجاز استفاده هر فرد در هر ماه از مرخصي ساعتي، حداكثر 8 ساعت بوده و استفاده بيش از آن مجاز نمي باشد)

استعلاجي:

هر گاه مستخدم شاغل بيمار شود و آن بيماري مانع از خدمت او باشد بايد مراتب را در كوتاهترين مدت ممكن به اداره متبوع اطلاع دهد .
( در موارد كمتر از ده روز گواهي پزشك را در اولين روز پس از مراجعه به محل خدمت و در موارد ده روز و بيشتر ، در پايان روز دهم به رئيس يا معاون واحد مربوطه جهت ارجاع به كارگزيني ارسال دارد.)

تذكر: بر اساس نامه شماره 525684/ج/ن مورخ 21/12/1387 از اداره كل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، استفاده از مرخصي استعلاجي براي انجام جراحي هاي زيبايي مورد قبول بيمه نمي باشد و بابت آن حقوقي پرداخت نمي شود و در چنين مواردي مستخدم بايد از مرخصي استحقاقي خود استقاده بنمايد.

مرخصي زايمان در بخش هاي دولتي و غير دولتي 6 ماه مي باشد.
مادران شيرده پس از شروع به كار مجدد در صورت ادامه شيردهي مي توانند حداكثر تا 24 ماهگي كودك روزانه يك ساعت از مرخصي(بدون كسر از مرخصي استحقاقي)استفاده كنند.
امنيت شغلي مادران پس از پايان مرخصي زايمان و در حين شير دهي بايد تأمين شود.
بانواني كه در دوران بارداري با تأييد پزشك معالج از مرخصي استعلاجي استفاده مي كنند از 6 ماه مرخصي استعلاجي برخوردار خواهند بود و مدت مرخصي استعلاجي آنان از مرخصي زايمان كسر نخواهد شد.

مرخصي بدون حقوق:

مرخصي بدون حقوق موقوف به اختتام دوره آزمايشي و فقط در موارد ذيل ممكن خواهد بود:
1- مستخدم استحقاق مرخصي نداشته باشد و احتياجش به استفاده از مرخصي مسلم شود.
2- مستخدم قصد ادامه تحصيل داشته باشد و مدارك لازم را ارائه نمايد.
3- مستخدم ناگزير باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت كند.
4- مستخدم پس از استفاده از چهار ماه مرخصي استعلاجي به سبب ادامه همان بيماري يا ابتلاء به بيماري ديگر قادر به خدمت نباشد و بيماري او صعب العلاج تشخيص داده نشود.
5- روزهاي تعطيل كه طي مدت مرخصي واقع است جزو مرخصي محسوب مي شود.

غيبت:

عدم حضور مستخدم در پست خود كه مدت آن از 3 روز تجاوز ننمايد و مستند به عللي از قبيل آنچه در ذيل مده باشد موجه شناخته مي شود:
1- بيماري او
2- صدمات ناشي از حوادث كه به او يا پدر يا مادر يا همسر و يا فرزندان او وارد آمده باشد.
3- بيماري شديد پدر يا مادر يا همسر و فرزندان
4- فوت همسر يا اقرباي نسبي و سببي تا طبقه سوم.
5- دارا شدن فرزند
6- ازدواج او و فرزندانش
7- احضار مستخدم توسط مراجع قضايي براي اداي شهادت و انجام تحقيقات ( تشخيص صحت و سقم جهات ادعايي مستخدم به عهده رئيس اداره است.
در صورت تأييد صحت ادعا ، غيبت مستخدم بر حسب علت جزو مرخصي استحقاقي و يا استعلاجي وي محسوب و حكم لازم در اين مورد صادر خواهد شد.
بخشنامه مورخ 30/5/78 (اعطاي مرخصي به اقليت هاي مذهبي در اعياد ديني آنان)
مقتضي است كليه وزارتخانه ها و سازمان ها در خصوص اعطاي مرخصي استحقاقي به كاركنان اقليتهاي ديني در ايام اعياد مذهبي و مناسبتهاي ويژه همكاري لازم را مبذول دارند.
 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.