دوشنبه، 31 شهریور 1399

معرفی کارکنان کارگزینی غیر هیأت علمی
اعضای کارگروه ارتقا رتبه:

 آقای دکتر پرویز فتاحی
خانم دکتر آمنه خدیور
خانم زهرا گیاهی
خانم نسرین فرزانه دخت
خانم زهرا وزیری 
خانم نازنین جمشیدی
خانم اعظم وفایی

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.