دوشنبه، 31 شهریور 1399

بخشنامه ها

دستور العمل اجرائی موضوع ماده 4 دستورالعمل ارتقاء رتبه اعضاي غیر هیأت علمی دانشگاه  الزهرا

دستورالعمل اجرائی ارزشیابی عملکرد اعضای غیر هیأت علمی

دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران و سرپرستان دانشگاه الزهرا

اطلاعیه شماره 2/23/78705 مورخ 93/05/06 مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی در خصوص زمان دوره آموزش نظامی مشمولین طرح سربازی

بخشنامه شماره 6/68052 مورخ 93/04/21 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص شرایط تغییر صندوق بازنشستگی

بخشنامه ساعت کار اعضای دانشگاه در سال 93

بخشنامه نحوه استفاده از مرخصی ساعتی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه الزهرا

بخشنامه 525638/23/2 مورخ 18/9/92وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص مدت طرح سربازی کلیه مشمولینی که در تاریخ 1/4/92 به آموزش نظامی اعزام شده اند.

بخش نامه 106982/3 مورخ 22/6/92 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص آئین نامه« استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی»(شماره 18946/3 مورخ 30/6/89)

بخشنامه شماره4183مورخ 1/2/92 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص کسر اعتبار مربوط به کمک هزینه عائله مندی و اولاد

بخشنامه 36992/و مورخ 18/3/92 در خصوص رایزن علمی

بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص نحوه تبدیل وضعیت استخدامی کارشناسان رسمی به عضو هیأت علمی

بخشنامه 233428-59719/4/42 مورخ 9/12/91 سازمان امور دانشجویان در خصوص ادامه تحصیل کارکمدان شاهد و ایثارگر

بخشنامه شیوه نامه بورسیه تحصیلی کارشناسان و متخصصین درحوزه های کاربرد برای تحصیل در مقطع دکتری پژوهش محور

اطلاعیه در خصوص تبدیل وضعیت از رسمی به رسمی قطعی اعضای هیأت علمی با مرتبه مربی

بخشنامه 13598/92/200 مورخ 1/8/92 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص جذب نیروی انسانی


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.