دوشنبه، 31 شهریور 1399

هیات اجرایی تشکیلات

 معرفی اعضای هیأت اجرایی منابع انسانی:

- دکتر علی رحمانی (معاون اداری و مالی- رئیس هیأت اجرایی منابع انسانی)
- دکتر جعفر باقری نژاد (نماینده کمسیون دائمی هیأت امنا)
- دکتر پرویز فتاحی(مدیرامور اداری و پشتیبانی- دبیر هیأت اجرایی منابع انسانی)
-دکتر آمنه خدیور(مدیر، برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری)
- دکتر مهناز امیرخانی (عضو هیأت اجرایی منابع انسانی)
- آزیتا مطیعیان (عضو هیأت اجرایی منابع انسانی)
- محمد علی اکبری قراء( عضو هیأت اجرایی منابع انسانی)

 دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت اجرایی منابع انسانی

   دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت اجرایی منابع انسانی موضوع بند ((8 )) ماده ((1)) آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه

 مصوبات

دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران و سرپرستان دانشگاه الزهرا مصوب 96/11/29

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 4 دستورالعمل ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه الزهرا 

دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه الزهرا مصوب 96

دستور العمل انتخاب کارمند نمونه 

شیوه نامه تقلیل ساعت کارکارکنان خاص دانشگاه الزهرا(اصلاح شده مورخ96/03/28)

دستورالعمل اجرایی تهیه و تحویل ملبوس اعضای واجد شرایط دانشگاه الزهرا(اصلاح شده مورخ 94/09/15)

شیوه نامه برقراری فوق العاده سختی شرایط محیط کار دانشگاه الزهرا( موضوع پیوست شماره 3 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی) مصوب مورخ 92/08/26

دستورالعمل شرایط احراز رشته های شغلی دانشگاه الزهرا

 پیوست شماره دو آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی -دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی موضوع ماده 23

نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها(اصلاح شده مورخ 94/11/11)

طرح جامع آموزش ضمن خدمت اعضای غیر هیأت علمی(مصوب مورخ 93/04/15)

دستورالعمل ضوابط اداری اشتغال به تحصیل و نحوه پذیرش مدارک تحصیلی ارائه شده در حین خدمت اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه(مصوب مورخ 93/07/06)

طرح تکریم ارباب رجوع(مصوب مورخ 95/06/28)

طرح دوره های آموزش ضمن خدمت مدیران و سرپرستان دانشگاه الزهرا(مصوب مورخ 94/10/27)

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.