پنجشنبه, 22 آذر 1397

اعضای غیر هیات علمی

شامل: استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی، ارتقاء گروه، احتساب سابقه، انتصاب، احکام افزایش سالانه، مکاتبات با وزارت متبوع، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر سازمانها حسب نیاز.

1- انجام امور مربوط به عضويت داوطلبان استفاده از طرح خدمت دوره ضرورت در دانشگاه بر اساس مقررات وآئين نامه هاي موضوعه .
2- صدور انواع احكام كارگزيني اعضاي غیرهيات علمي شامل احكام استخدامي ، ترفيع ، ضريب حقوق ، ماموريت تحصيلي ، فرصت مطالعاتي ، مرخصي بدون حقوق ، تغيير عائله مندي و ارتقاء مرتبه .
3- اجراي دقيق طرح طبقه بندي مشاغل باهمكاري واحدهاي ذيربط.
4- برنامه ريزي درامرترفيعات وتغيير گروه شغلي كاركنان غيرآموزشي.
5- دريافت اطلاعات و مدارك كاركنان و بايگاني دستي و الكترونيكي آنها.


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.