پنجشنبه, 22 آذر 1397

واحد بازنشستگی و امور موظفین

کارشناس مسئول امور بازنشستگان: علی قدسی

تلفن تماس:2057

  انواع بازنشستگي و مراحل آن

1- دارا بودن حداقل 25 سال سابقه خدمت بدون شرط سني براي خانمها و بر اساس تقاضاي مستخدم كه به تناسب بر اساس سابقه خدمت محاسبه مي شود(بطور مثال : 26 سال 26 روز
2- دارا بودن حداقل 60 سال سن و 25 سال سابقه خدمت براي آقايان و بر اساس تقاضاي مستخدم كه به تناسب بر اساس سابقه خدمت محاسبه مي شود.
3- دارا بودن 30 سال تمام سابقه خدمت دولتي بدون شرط سني و جنس ، بر اساس موافقت دستگاه.
4- بازنشستگي اجباري در صورت دارا بودن 65 سال سن به شرط حداقل 25 سال سابقه خدمت كه به تناسب بر اساس سابقه خدمت محاسبه مي شود .
5- بازنشستگي قهري : بر اساس رأي صادر شده از سوي هيئت تخلفات اداري با شرط 25 سال سابقه براي مستخدمين مرد و 20 سال براي مستخدمين زن.
6-بازنشستگي متوفي : در صورت فوت قبل از 30 سال كه به تناسب بر اساس سابقه خدمت محاسبه مي شود.
مراحل بازنشستگي به شرح زير مي باشد :
1- ارسال حكم بازنشستگي به مستخدم.
2- دريافت برگه تسويه حساب توسط مستخدم از كليه واحدهاي دانشگاه.
3- محاسبه معدل 2 سال آخر حقوق و مزايا و ارسال به سازمان بازنشستگي جهت تأييد و برقراري بازنشستگي.

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.