دوشنبه, 30 بهمن 1396

مركز اسناد

 

 مسئول بایگانی

 علیرضا گرجی


تلفن:2090
 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.