پنجشنبه, 22 آذر 1397

 

 اهداف، مأموریت ها و شرح وظایف اداره رفاه
 


1- فراهم آوردن امكانات رفاهي براي كاركنان دانشگاه درحدود مقررات و با در نظرگرفتن امكانات فني ومالي.

2- انجام امورمربوط به بيمه، بهداشت ودرمان كاركنان وپرداخت سهمیه های غيرنقدي باهمكاري واحدهاي مربوطه.

3- تشكيل و نظارت بر شركتهاي تعاوني مصرف و مسكن.

4- اعطاي وامهاي ضروري وغيره .

5- ايجادتسهيلات لازم جهت استفاده ازامکانات ورزشي ورفاهي برای كاركنان دانشگاه وخانواده آنان.

6- ايجاد تسهيلات اقامتي و حمل و نقل جهت سفرهاي زیارتی و سیاحتی كاركنان و خانواده آنها.

7- انجام امور مربوط به بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی از جمله: تمديد بيمه خدمات درماني،تعویض دفترچه بيمه خدمات درماني و تأمین اجتماعی و صدوردفترچه جدیدو ابطال دفترچه بیمه درمانی افرادی که از پوشش بیمه خارج می شوند.

10- معرفی کارکنان جهت استفاده از تسهیلات رفاهی سایر دانشگاه ها.

11- تهیه و توزیع بن نقدی و غیر نقدی.

12- اطلاع رسانی به همکاران جهت استفاده از سایر تسهیلات رفاهی
 

 

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.