جمعه, 03 آذر 1396

واحد بیمه و خدمات اجتماعی


 
صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی کارکنان رسمی و افراد تحت تکفل آنان

1- تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و همسر.
2- تصویر کارت ملی سرپرست و همسر
3- تصویر کارت ملی وکپی صفحه اول شناسنامه فرزندان و صفحه دوم فرزندان بالای 15 سال.
4- گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور بالای 20 سال.
5- آخرین فیش حقوقی سرپرست و تصویر حکم رسمی آزمایشی مستخدم.
6- یک قطعه عکس برای هر بیمه شده.

 تعویض و تمدید دفترچه بیمه خدمات درمانی:

1- تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و همسر.
2- تصویر کارت ملی سرپرست و همسر
3- تصویر کارت ملی وکپی صفحه اول شناسنامه فرزندان و صفحه دوم فرزندان بالای 15 سال.
4- گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور بالای 20 سال.
5- آخرین فیش حقوقی سرپرست .

 صدور دفترچه بیمه تأمین اجتماعی برای کارکنان پیمانی و قراردادی

1- تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و همسر.
2- تصویر کارت ملی سرپرست و همسر
3- تصویر کارت ملی وکپی صفحه اول شناسنامه فرزندان و صفحه دوم فرزندان بالای 15 سال.
4-گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور بالای 20 سال.

 بيمه تكميلي

بيمه تکميلی دانشگاه در حال حاضر  بیمه آسیا می باشد و کليه مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه آسیا و نحوه استفاده از آن را در سایت http://www.bimehasia.com می توانيد ملاحظه نماييد.

 مدارك لازم جهت دریافت هزینه از بيمه تكميلی آسیا:

1- ارائه تصویر تمام صفحات مدارک پزشکی ( نتیجه کارهای انجام شده) از قبیل آزمایشات با مهرآزمایشگاه، سونوگرافی، ماموگرافی، اسکن، ام آرآی، و.......به همراه تصویر نسخه پزشک، اصل قبض رسید دریافتی به همراه مهر آزمایشگاه، تصویر صفحه اول دفترچه بیمه بیمار و سرپرست و تصویر کارت درمان بیمه آسیا.

2- جهت دریافت هزینه ی ویزیت : ارائه ی گواهی پزشک درسر برگ پزشک باقید مبلغ دریافتی، اسم بیمار و تاریخ به همراه تصویرصفحه اول دفترچه بیمه بیمار و سرپرست و تصویرکارت بیمه درمان آسیا.

3- جهت دریافت هزینه عینک: ارائه ی نسخه ی پزشک به همراه اصل قبض دریافتی و فاکتور که حاوی سربرگ عینک فروشی باشد به انضمام تصویر صفحه اول دفترچه ی بیمه بیمار و سرپرست وکپی کارت بیمه درمان آسیا.

4- جهت دریافت هزینه های بیمارستانی(جراحی) : ارائه ی کلیه مدارک و صورتحساب بیمارستانی به همراه تصویر دفترچه بیمه بیمار و سرپرست و کپی کارت بیمه درمان آسیا.

5- جهت بستری شدن دربیمارستان های طرف قرارداد بیمه آسیا، گرفتن معرفی نامه از بیمه فوق و ارائه آن به بیمارستان الزامی است. مدارک لازم جهت گرفتن معرفی نامه شامل نامه پزشک مبنی برعلت بستری بیمار، اصل و کپی کارت بیمه درمان آسیا، اصل و کپی دفترچه بیمه بیمار و سرپرست می باشد.


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.