پنجشنبه, 22 آذر 1397

واحد وام و تسهیلات اداره رفاه


با توجه به اولویت های تعیین شده، واحد وام و تسهیلات اعضای محترم هیأت علمی جهت برخورداری از وام مسکن به وزارت علوم تحقیقات و فن آوری را معرفی و همچنین هماهنگی و معرفی اعضای هیأت علمی و غیر اعضای هیأت علمی جهت استفاده از تسهیلات بانک ها را انجام می دهد.

   مدارک لازم جهت پرداخت كمك هزينه ازدواج كارکنان(رسمي- پيمانی):

- تصویر صفحات 1و2 شناسنامه کارمند (شاغل یا بازنشسته).
  -تصویر صفحات 1و2 شناسنامه مزدوجین ( عروس و داماد ).
  -اصل و تصویر صفحات 1 ،2 ، 3 و 4 سند ازدواج ( همچنین ارائه تصویر صفحه 18 سند ازدواج در صورتی که مادر کارمند و پدر دارای شغل آزاد باشد ، الزامی است).
  -تصویر گواهی ابطال دفترچه بیمه مزدوج یا تکمیل فرم افزایش عائله مندی بیمه برای کلیه صندوق ها. 
  -درخواست کتبی کارمند شاغل.
   -در صورت شاغل بودن فرزند نامه اي مبني بر اينكه کمک هزینه ازدواج از محل کار دریافت ننموده است.

 مدارک لازم جهت پرداخت كمك هزينه فوت کارمند شاغل یا بازنشسته:

  -تصویر صفحات باطل شده شناسنامه متوفی.
   -تصویر گواهی فوت صادره از ثبت احوال و نامه صادره پزشکی قانونی.
   -درخواست کتبی. 

 مدارک لازم جهت پرداخت کمک هزینه فوت افراد تحت تکفل:

    -تصویر صفحات باطل شده شناسنامه متوفیپ

    -تصویر گواهی فوت صادره از ثبت احوال

    -درخواست کتبی 

مدارک لازم جهت استفاده از کمک هزینه مهد کودک:

   -درخواست متقاضی جهت برقراری کمک هزینه مهدکودک (طبق فرم شماره 4-2-1)
   -تصویر شناسنامه فرزند عضو
   -تصویر شناسنامه خود عضو صفحه اول و دوم

لازم به ذکر است که یارانه ی مهد کودک تا پایان 5 سالگی پرداخت میگردد و استفاده کننده از این تسهیلات موظف است با پایان یافتن 5 سالگی فرزند خود مراتب را به مراجع ذیربط اطلاع دهد، در غیر اینصورت تمامی وجه پرداختی از تاریخ اتمام 5 سال از حقوق ایشان کسر می گردد.


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.