پنجشنبه, 22 آذر 1397

واحد تعاون و خدمات رفاهی


 ورزش

تورها ( بخشنامه های تورهای هوایی و زمینی)

 تعاونی مصرف
تعاونی مسکن ( مسکن مهر)

 رستوران ترمه
سایر خدمات (آرم های طرح ترافیک ویژه اعضای هیأت علمی)


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.