پنجشنبه, 26 مهر 1397

آخرین اخبار اداره پشتیبانی و تدارکات
اداره خدمات عمومی

  مسئول اداره پشتیبانی و تدارکات : یوسف سلیاری

تلفن:2524
مسئول دفتر: اعظم معصوم جماعت

  مسئول خدمات مالی و تدارکات: محمد گلعلیزاده
تلفن:2521

    مسئول واحد نقلیه:
تلفن: 2473-2474

  شرح وظایف:

1- هماهنگی کارپردازها
2- هماهنگی وسائط نقلیه برای داخل و خارج از دانشگاه
3- نظارت مستقیم بر واحد نقلیه.
4- اجرای امور خدمات
5- نظارت برمشاغل پشتیبانی
6- قبض انبار
7- برگزاری مناقصات و مزایده ها.


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.