پنجشنبه, 22 آذر 1397

آخرین اخبار اداره پشتیبانی و تدارکات
اداره خدمات عمومی

  مسئول اداره پشتیبانی و تدارکات : 

یوسف سلیاری
تلفن:2524

مسئول دفتر اداره پشتیبانی و تدارکات :

مسعود درفش
تلفن: 2538

مسئول خدمات اداره امور پشتیبانی:

 اعظم معصوم جماعت
تلفن:2534-2538

  مسئول خدمات مالی و تدارکات

محمد گلعلیزاده
تلفن:2521

   مسئول واحد نقلیه:

اشتر دوستی
تلفن: 2473-2474

  شرح وظایف:

1- هماهنگی کارپردازها
2- هماهنگی وسائط نقلیه برای داخل و خارج از دانشگاه
3- نظارت مستقیم بر واحد نقلیه.
4- اجرای امور خدمات
5- نظارت برمشاغل پشتیبانی
6- قبض انبار
7- برگزاری مناقصات و مزایده ها.


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.