پنجشنبه, 22 آذر 1397

آخرین اخبار کارگزینی

 

 اهداف، مأموریت ها و شرح وظایف
 
اعضای هیأت علمی
1-اعمال واجراي قوانين ، مقررات وآئين نامه هاي استخدامي اعضاي هيئت علمي
2-انجام امور مربوط به عضويت داوطلبان استفاده از طرح خدمت دوره ضرورت در دانشگاه بر اساس مقررات وآئين نامه هاي موضوعه .
3- صدور انواع احكام كارگزيني اعضاي هيات علمي شامل احكام استخدامي ، ترفيع پایه ، ضريب حقوق ، ماموريت تحصيلي ، فرصت مطالعاتي ، مرخصي بدون حقوق ، تغيير عائله مندي و ارتقاء مرتبه .


اعضای غیر هیأت علمی
1- صدور انواع احكام كارگزيني اعضاي غیر هيات علمي شامل احكام استخدامي ، ترفيع ، ضريب حقوق ، ماموريت تحصيلي ، مرخصي بدون حقوق ، تغيير عائله مندي و ارتقاء مرتبه .
2-اجرای دقیق آئین نامه های استخدامی اعضای غیر هیأت علمی.

  
 

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.