جمعه, 03 آذر 1396

آخرین اخبار کارگزینی

 

 اهداف، مأموریت ها و شرح وظایف
 

 

 اعضای هیأت علمی

1-اعمال واجراي قوانين ، مقررات وآئين نامه هاي استخدامي اعضاي هيئت علمي
4- انجام امور مربوط به ترفيع پايه سالانه اعضاي هيات علمي بر اساس مقررات وآئين نامه هاي موضوعه .

 اعضای غیر هیأت علمی

1- انجام امور مربوط به عضويت داوطلبان استفاده از طرح خدمت دوره ضرورت در دانشگاه بر اساس مقررات وآئين نامه هاي موضوعه .
2- صدور انواع احكام كارگزيني اعضاي هيات علمي شامل احكام استخدامي ، ترفيع ، ضريب حقوق ، ماموريت تحصيلي ، فرصت مطالعاتي ، مرخصي بدون حقوق ، تغيير عائله مندي و ارتقاء مرتبه .
3- اجراي دقيق طرح طبقه بندي مشاغل باهمكاري واحدهاي ذيربط.
4- برنامه ريزي درامرترفيعات وتغيير گروه شغلي كاركنان غيرآموزشي.
5- دريافت اطلاعات و مدارك كاركنان و بايگاني دستي و الكترونيكي آنها.
 

 

  
 

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.