سه شنبه, 04 مهر 1396

فرم های کارگزینی

فرم های  ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه مصوب جلسه مورخ 10/9/92 هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه:

 برگه مأموریت اداری

فرم ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه الزهرا( موضوع ماده 4 دستورالعمل ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه)

فرم درخواست اشتراک صندوق بازنشستگی – مشمولین ماده147 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

 فرم اطلاعات مورد نیاز برای تأئید برقرارری حقوق بازنشستگی ووظیفه و اصلاح و افزایش آن

 درخواست استرداد یا انتقال کسور بازنشستگی

 محاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیر رسمی شاغلین

 فرم تسویه حساب

 فرم درخواست مرخصی بدون حقوق یا تمدید

 فرم تمدید قرارداد پیمانی و ضوابط تمدید آن

 فرم درخواست مرخصی کمتر از یک روز

 فرم درخواست مرخصی

 فرم درخواست مأموریت اداری کمتر از یک روز

 فرم درخواست مأموریت اداری

 فرم سوابق خدمتی
 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.