پنجشنبه, 26 مهر 1397

فرم های کارگزینی

فرم های  ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه مصوب جلسه مورخ 10/9/92 هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه:

 برگه مأموریت اداری

فرم ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه الزهرا( موضوع ماده 4 دستورالعمل ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه)

فرم درخواست اشتراک صندوق بازنشستگی – مشمولین ماده147 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

 فرم اطلاعات مورد نیاز برای تأئید برقرارری حقوق بازنشستگی ووظیفه و اصلاح و افزایش آن

 درخواست استرداد یا انتقال کسور بازنشستگی

 محاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیر رسمی شاغلین

 فرم تسویه حساب

  فرم درخواست یا تمدید مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی

فرم درخواست یا تمدید مرخصی بدون حقوق اعضای غیرهیأت علمی

 فرم تمدید قرارداد پیمانی و ضوابط تمدید آن

 فرم درخواست مأموریت اداری

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.