پنجشنبه, 22 آذر 1397

واحد نقلیه

تحت پوشش قراردادن درخواست نقلیه کلیه واحد ها جهت نقل و انتقال به داخل و یا خارج از دانشگاه.


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.