پنجشنبه, 22 آذر 1397

هیات اجرایی تشکیلات

 دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت اجرایی منابع انسانی
 پیوست شماره یک آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه

 معرفی اعضای هیأت اجرایی منابع انسانی:

- دکتر علی رحمانی (معاون اداری و مالی- رئیس هیأت اجرایی منابع انسانی)
-  (نماینده کمسیون دائمی هیأت امنا)
- دکتر پرویز فتاحی(مدیرامور اداری و پشتیبانی- دبیر هیأت اجرایی منابع انسانی)
-دکتر آمنه خدیور(مدیر، برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری)
- دکتر مهناز امیرخانی ( عضو هیأت اجرایی منابع انسانی)
- بهرام فقیهی( عضو هیأت اجرایی منابع انسانی)
- محمد علی اکبری قراء( عضو هیأت اجرایی منابع انسانی)


 اهم وظایف:

1. بررسی و تشخیص مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی و تعیین مراتب همترازی شاغلین.

2. تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پست های سازمانی به پیشنهاد دفتر طرح و برنامه در چارچوب پست های مصوب.

3. بررسی و اظهار نظر در ارتباط با راهکارهای اجرایی و تشخیص خدمات برجسته کارکنان به لحاظ لیاقت های خاص آنان برای طرح و تصویب در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه.

4. بررسی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با برنامه ها و برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت (کوتاه مدت) با توجه به شرایط احراز مشاغل و نظارت براجرای آن.

5. بررسی و تأیید گواهینامه های آموزشی و آموزش های ضمن خدمت موضوع نظام آموزشی کارکنان و صدور گواهینامه های مربوط با امضاء مدیر دفتر طرح و برنامه و رئیس دانشگاه.

6. بررسی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در رابطه با وظایف مندرج در طرح مسیر ارتقاء شغلی.

7. بررسی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با سختی شرایط محیط کار کارکنان و تعیین تاریخ اجرای آن.

8. تعیین تعداد و احراز شرایط بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز، خارج از سهمیه استخدامی به صورت قرارداد موقت( معین) درقالب پست های سازمانی مصوب بلاتصدی برای پیشنهاد به هیأت امنای دانشگاه.

9. بررسی و صدور مجوز تبدیل وضعیت کارکنان از پیمانی به رسمی ( آزمایشی و قطعی)

10. بررسی و تأیید احکام استخدامی رسمی قطعی کارکنان.

11. بررسی و تصمیم گیری در مورد درخواست های باز خریدی کارکنان و ....

 مصوبات

 دستور العمل انتخاب کارمند نمونه 

شیوه نامه تقلیل ساعت کارکارکنان خاص دانشگاه الزهرا(اصلاح شده مورخ96/03/28)

دستورالعمل اجرایی تهیه و تحویل ملبوس اعضای واجد شرایط دانشگاه الزهرا(اصلاح شده مورخ 94/09/15)

شیوه نامه برقراری فوق العاده سختی شرایط محیط کار دانشگاه الزهرا( موضوع پیوست شماره 3 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی) مصوب مورخ 92/08/26

دستورالعمل شرایط احراز رشته های شغلی دانشگاه الزهرا

دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه الزهرا(اصلاح شده 94/10/27)

اصلاحیه دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 4 دستورالعمل ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه الزهرا- مصوب 95/02/26(جدید)
 پیوست شماره دو آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی -دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی موضوع ماده 23

نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها(اصلاح شده مورخ 94/11/11)

طرح جامع آموزش ضمن خدمت اعضای غیر هیأت علمی(مصوب مورخ 93/04/15)

دستورالعمل ضوابط اداری اشتغال به تحصیل و نحوه پذیرش مدارک تحصیلی ارائه شده در حین خدمت اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه(مصوب مورخ 93/07/06)
طرح تکریم ارباب رجوع(مصوب مورخ 95/06/28)

دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران و سرپرستان دانشگاه الزهرا مصوب 94/10/06

طرح دوره های آموزش ضمن خدمت مدیران و سرپرستان دانشگاه الزهرا(مصوب مورخ 94/10/27)

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.