سه شنبه, 04 مهر 1396

هیات اجرایی تشکیلات

 
 دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت اجرایی منابع انسانی پیوست شماره یک آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه

 معرفی اعضا:

- دکتر علی رحمانی (معاون اداری و مالی- رئیس هیأت اجرایی منابع انسانی)
- دکتر سوسن قهرمانی قاجار (نماینده کمسیون دائمی هیأت امنا)
- مریم وهابی قمصری(مدیرامور اداری و پشتیبانی- دبیر هیأت اجرایی منابع انسانی)
زهرا گیاهی(مدیر، برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری)
- دکتر مهناز امیرخانی ( عضو هیأت اجرایی منابع انسانی)
- بهرام فقیهی( عضو هیأت اجرایی منابع انسانی)
- محمد علی اکبری قراء( عضو هیأت اجرایی منابع انسانی)
 اهم وظایف:

1. بررسی و تشخیص مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی و تعیین مراتب همترازی شاغلین.

2. تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پست های سازمانی به پیشنهاد دفتر طرح و برنامه در چارچوب پست های مصوب.

3. بررسی و اظهار نظر در ارتباط با راهکارهای اجرایی و تشخیص خدمات برجسته کارکنان به لحاظ لیاقت های خاص آنان برای طرح و تصویب در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه.

4. بررسی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با برنامه ها و برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت (کوتاه مدت) با توجه به شرایط احراز مشاغل و نظارت براجرای آن.

5. بررسی و تأیید گواهینامه های آموزشی و آموزش های ضمن خدمت موضوع نظام آموزشی کارکنان و صدور گواهینامه های مربوط با امضاء مدیر دفتر طرح و برنامه و رئیس دانشگاه.

6. بررسی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در رابطه با وظایف مندرج در طرح مسیر ارتقاء شغلی.

7. بررسی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با سختی شرایط محیط کار کارکنان و تعیین تاریخ اجرای آن.

8. تعیین تعداد و احراز شرایط بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز، خارج از سهمیه استخدامی به صورت قرارداد موقت( معین) درقالب پست های سازمانی مصوب بلاتصدی برای پیشنهاد به هیأت امنای دانشگاه.

9. بررسی و صدور مجوز تبدیل وضعیت کارکنان از پیمانی به رسمی ( آزمایشی و قطعی)

10. بررسی و تأیید احکام استخدامی رسمی قطعی کارکنان.

11. بررسی و تصمیم گیری در مورد درخواست های باز خریدی کارکنان و ....

 مصوبات

شیوه نامه تقلیل ساعت کارکارکنان خاص دانشگاه الزهرا(اصلاح شده مورخ96/03/28)

دستورالعمل اجرایی تهیه و تحویل ملبوس اعضای واجد شرایط دانشگاه الزهرا

دستورالعمل شرایط احراز رشته های شغلی دانشگاه الزهرا

دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 4 دستورالعمل ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه الزهرا

دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه الزهرا

اصلاحیه دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 4 دستورالعمل ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه الزهرا- مصوب 95/02/26(جدید)
 پیوست شماره دو آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی -دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی موضوع ماده 23

دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران و سرپرستان دانشگاه الزهرا مصوب 94/10/06


 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه الزهرا(س) محفوظ می باشد.